Atayurt Gazetesi -
$ DOLAR → Alış: 8,28 / Satış: 8,31
€ EURO → Alış: 10,07 / Satış: 10,11

SON DAKİKA

Avukatlık Kanunu Değişiklik Teklifi Hakkında Basın Bildirisi

Avukatlık Kanunu Değişiklik Teklifi Hakkında Basın Bildirisi
  • 03.07.2020
  • Avukatlık Kanunu Değişiklik Teklifi Hakkında Basın Bildirisi için yorumlar kapalı
  • 255 kez okundu

TBMM’ye sunulan ‘Avukatlık Kanunu Değişiklik’ teklifi; Türkiye’deki  (2019 sonunda) 124.555 Avukatın  73.262’sini, yani % 58,8’ini temsil eden Ankara, İstanbul ve İzmir Barolarının Türkiye Barolar Birliği (“TBB”) genel kurulunda % 41,5 oranındaki temsil oranını da % 07,5’e indirmeyi; ilaveten Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde 2000 Avukatla “çoklu barolar” kurulmasını; Avukatların % 88,8’ini temsil eden görece büyük 23 il barosunun Türkiye Barolar Birliği genel kurulunda temsil oranının % 67,1’den % 31,5’e düşürülmesini, buna karşın Avukatların % 12,2’sini temsil eden 57 küçük il barosunun temsil oranının % 32,9’dan % 68,5’a çıkarılmasını öngörmektedir.

Teklifteki Avukatlık Kanunu 77. maddeye “Beş binden fazla Avukat bulunan illerde asgari iki bin Avukatla bir baro kurulabilir” eklenmesi ibaresi; Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde çoklu barolar oluşması, böylece bu büyük illerdeki 73.242 Avukatın 30’dan fazla baroya bölünmesi ile sonuçlanacaktır.

Üç büyük şehirde 30’dan fazla baro (“Çoklu baro”) kurulabilmesini öngören teklif Anayasa’nın 3. maddesinde “Türkiye Devleti ve Milletiyle bölünmez bir bütündür” hükmü ile benimsenen üniter – tek devlet ilkesinin ruhuna ve bu ilkenin yansıması olan idarenin bütünlüğü ilkesine zarar verecek, zamanla ülkemizin bekasına yönelik tehditler oluşmasına neden olabilecek niteliktedir.

2019 yılı sayılarına göre Ankara’da 6,  İzmir’de 2 ve İstanbul’da 20 adet ilave baro kurulmasına ve bu üç ilde toplam 31 adet baro oluşturmaya, en küçük birim olarak il bazında yapılan idari yapılanmada 28 ilave idari kurum – baro oluşturmaya bir kere izin ve imkân verildiğinde bu durumun üniter devlet ilkesinde onarılması güç bir delik açacağı, bunun da üniter devlet ilkesini zedeleyecek gelişmelerin önünü açacağı kolayca öngörülebilir.

Teklif yasalaştırıldığı ve bir kısım illerde mevcut idari örgüt varken 2 bin avukatın bir araya gelerek aynı ilde ilave çoklu barolar kurması halinde:

2.000 avukat iktidar yanlısı bir baro kurarsa

2.000 tarikat mensubu avukat dini amaçlı bir baro kurarsa

2.000 avukat dinsizliği, ateistliği amaçlayan bir baro kurarsa

2.000 avukat etnik kökene dayanan ayrılıkçı bir baro kurarsa

2.000 avukat ırk ayrımcılığı amaçlı bir baro kurarsa

2.000 fırsatçı avukat yolsuzluk amaçlı baro kurarsa

2.000 avukat anarşi ve terörü destekleme amaçlı bir baro kurarsa

Bu ülkenin tarihinde yaşadığı onca çalkantı ve zorluklar sonucunda oluşturduğu üniter devlet ilkesinin zedeleneceğini; kısa bir süre sonra başka alanlarda benzer taleplerin mantar gibi artacağını, ikinci veya üçüncü belediyeler, muhtarlıklar, valilikler, kaymakamlıklar isteme cesareti vereceğini; üniter devlet ilkesini tehdit eden tehlikelere neden olma potansiyeli taşıdığını öngörmek mümkündür.

Teklifin amaçladığı “üç büyük şehirde çoklu baro” düzenlemesi kanunlaştırıldığı takdirde baroların bağımsız meslek kuruluşu niteliğini yitireceği, baroları hukukun üstünlüğü yerine üyelerinin menfaatini savunan ve bu konuda daha çok üye çekebilmek için birbirleri ile yarışan nitelik itibarı ile sendikalara benzeyen menfaat gruplarına dönüştüreceği; avukatlık mesleğinin bozuşmasına yol açacak şekilde kötü davranışları teşvik edecek bir ortam oluşacağı kolayca görülebilir.

Daha da önemlisi, Teklif yasalaştığı takdirde bağımsız ve tarafsız yargının 3 kurucu unsurundan bağımsız savunma ayağının bütünlüğünün bozulması, zayıflatılması yargı gücünün bağımsız işlevini de zedeleyecek; avukatlara ve barolara verilmiş olan en başta iktidarın hukuka aykırı hareket etmesine karşı durmayı gerektiren “hukukun üstünlüğünü ve temel insan haklarını savunma” görevi ciddi şekilde aksayabilecektir.

Kanun Önünde Eşitlik İlkesi’ni düzenleyen Anayasa’nın 10. maddesinin 4. fıkrası gereğince “Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.”

Ülkenin bir coğrafi bölgesinde bir baro kurabilmek için 2.000 avukatın bir araya gelmesi şart koşulurken diğer bir coğrafi bölgede 30 avukatın bir araya gelerek bir baro kurabilmesi, bir coğrafi bölgedeki avukat sayısı 2.000’in altına düşen barolar tasfiye edilirken, diğer bölgelerdeki çok daha düşük bu rakamın %2’si veya 3’ü oranında (40, 80, 90) sayıda üyesi olan baroların varlığını sürdürmesi üye sayısı küçük illerdeki avukatlara tanınan imtiyaz niteliğindedir.

Dolayısıyla TBB’nin oluşumunu üç büyük iller Ankara, İstanbul ve İzmir dışındaki üye sayıları küçük illerde bulunan küçük bir azınlık zümreye bırakan; keza bu üç büyük illerde kurulması öngörülen barolardan 2.000 eşiği altında kalanlar tasfiye edilirken; üye sayısı 2.000’in çok altında %2’si veya 3’ü oranında kalan illerde barolar kurulması ve sürdürülmesi Anayasa’nın kanun önünde eşitlik ve hiçbir zümreye imtiyaz verilemeyeceğine dair Anayasa m.10’a aykırıdır.

ÖNERİLERİMİZ:

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları arasında baroların hem yapılanma, hem organlarının seçimleri hem de üyeleri olan avukatların yönetimde temsilinin ve kararlara katılmasının mevcutta olandan çok daha yukarılara götürülmesini, ülkemizin ileri ve örnek demokratik kuruluşları haline getirilmesini derneğimiz başından beri desteklemektedir. Bu amaçla aşağıdaki hususları önermek isteriz. Sadece bu önerilerimizin bile hayata geçirilmesi baroları ve Türkiye Barolar Birliğini çok ileri derecede demokratik kurumlar haline getirecek; oluşacak dinamik daha başka nice iyileşmelerin yolunu açacaktır.

1.Büyük illerde çoklu baro getirmek yerine belirli ölçütleri aşan barolarda ihtiyaca orantılı olarak organları veya üyelerinin sayısını artırmak, komisyonlar, semt veya adliyelerden sorumlu başkan yardımcıları oluşturmak, yönetim görevlerini tam zamanlı ve ücretli hale getirmek gibi yöntemler üzerinde anlaşılmalıdır.

2.Birlik Genel Kurulu ve delegelik sistemi Avukatlık kanunundan ve diğer tüm kanunlardan ilga edilmelidir.

Temel işlevi birlik başkanını ve organlarını seçmekten ibaret olan, mesleğe kayda değer bir faydası olmayıp kaynakların israfına neden olan, demokratik yönetimi bozuşturan genel kurul ve delegelik sistemi bütün kanunlardan ilga edilmelidir.

3.Türkiye Barolar Birliğinin başkanını ve organlarının üyelerini – il baro seçimlerinde olduğu gibi – delegeler değil bütün avukatlar seçmelidir.

4.Türkiye Barolar Birliği Başkanı ve il barolarının başkanları, Cumhurbaşkanlığı seçiminde olduğu gibi iki turlu seçimlerle seçilmelidir.

5.Seçimlerde seçmen iradesini sakatlayan ya da dizayn etmeye yarayan blok listeler, benzer yöntemler ve uygulamalar yasaklanmalıdır.

SONUÇ:

Barolar ve Türkiye Barolar Birliği, Anayasa m. 135 gereğince kurulmuş olan ve organları kendi üyeleri tarafından demokratik usullere göre seçilen kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları olmalarından ayrıca bağımsız ve tarafsız yargının kurucu unsurlarından savunmayı temsil ederler. Bağımsız yargının – hukukun üstünlüğünü ve temel insan haklarını savunmak görevi yüklenmiş olan – bağımsız bir unsuru olması sebebiyle barolar, Anayasa Madde 135’e göre kurulmuş olan kamu kurumu niteliğindeki diğer meslek kuruluşları ile ticaret ve sanayi odalarından çok farklı ve önemli bir işleve sahiptir. Bu nedenle barolarla ilgili düzenlemeler yapılırken aslında yargının işlevlerinin olumsuz etkilenmemesine yüksek itina gösterilmesi gerekir.

Meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, ileri sürdükleri düşüncelerden dolayı milletvekillerine sorumsuzluk getiren Anayasa Madde 83, keyfi davranma hakkı vermez. Milletvekillerinin kendilerine tanınan yetki ve ayrıcalıkları Anayasa Madde 5’te belirtilen çerçevede ve özellikle “Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak” yönünde kullanmaları gerekir.

AK Parti milletvekillerini söz konusu taslağı TBMM’nden geri çekmeye; konu ile ilgili tüm tarafları sorumlu ve yapıcı davranmaya, konunun tüm paydaşlarını ön şartsız ve ön yargısız olarak bir araya gelmeye, sorunları müştereken belirlemeye, ortak akıl yoluyla bir çözüm bulmak için birlikte çalışmaya davet ediyoruz.

Siyaseten tarafsız olan ve üyeleri arasında birçok değerli hukukçu ve yönetim bilimci uzmanlar yer alan başkanı olduğum Daha İyi Yargı Derneği ve Dernek başkanı olarak şahsen siyaseten tarafsız olarak, yargı bağımsızlığının ve tarafsızlığının gerektirdiği şekilde tüm taraflara eşit mesafede durarak böyle bir ortak akıl çalışmasına moderatörlük etmeye, sorunların müştereken belirlenmesine, çözümler bulunmasına ve uzlaşma sağlanmasına katkıda bulunmaya hazır bulunduğumuzu ifade etmek isterim.

Daha İyi Yargı Derneği

Başkanı Av. Mehmet Gün

BAŞKAN SAVAŞ İSKENDERUN-ARSUZ BÖLGESİNDEKİ EXPO ALANINI İNCELEDİ
SAVAŞ: AMACIMIZ CAZİBE ALANLARI OLUŞTURUP İNSANLARI HATAY’A ÇEKMEKHatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, 10 Aralık’ta dünyaya kapılarını açacak...
Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz’ın Bayram Mesajı
Samandağ Belediye Başkanı Av. Refik Eryılmaz Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.Başkan Eryılmaz mesajında;Rahmet, merhamet ve bereket ayı mübarek Ramazan...
Samandağ’da 14 Kök Dişi Hint Keneviri Ele Geçirildi
Hatay’ın Samandağ ilçesinde bir ihbarı değerlendiren Samandağ ilçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin bir adrese düzenlediği baskın sonucunda evin yatak odasında...
MESCİD-İ AKSA KUTSALIMIZ; İSRAİL TERÖR DEVLETİDİR
Türkiye Kamu Sen Hatay il Başkanı Hayri Şahin İsrail’in Filistin’e saldırmasını kınadı. Yazılı bir açıklama ile İsrail devletini kınayan Türkiye...
BAŞKAN YILMAZ; “REYHANLI ŞEHİTLERİMİZİ RAHMETLE ANIYORUM
  Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, 11 Mayıs 2013’te Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde yaşanan patlama ile 53 vatandaşımızın şehit edilmesinin 8....
ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ  17 MAYIS PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 13.30’DA TOPLANIYOR
Antakya Belediye Meclisi, 17 Mayıs Pazartesi günü saat 13.30’da Mahveli Nikah salonunda Mayıs ayı olağan toplantısını gerçekleştirmek üzere bir araya...
Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz ve Antakya Kaymakamı Mustafa Harputlu Semt Pazarında İncelemelerde Bulundu
Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, Antakya Kaymakamı Mustafa Harputlu eşliğinde İçişleri Bakanlığınca yürütülen sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Cumartesi günü hizmet...
CHP’li Tokdemir Ramazan Bayramını Kutladı
Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı. Tokdemir mesajında şu ifadelere yer verdi: “Dini...
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş Katıldığı Radyo Programında Hatay ve Ülke Gündemine Dair Önemli Açıklamalarda Bulundu
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, 5 radyo programının ortak canlı yayınına katıldı. Başkan Savaş programda Hatay ve...
HATAY’IN KIRIKHAN İLÇESİN’DE KAYISI HASADI BAŞLADI.
Hatay’ın Kırıkhan ilçesi Kurtlusoğuksu mahallesinde kayısı hasadı başladı, ilk kayısılar toplandı. Kayısı toplamasının ilk hasadına Ak Parti Milletvekili Doç. Dr....
HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AYDA 20 BİN SÜS BİTKİSİNİ SERALARDA YETİŞTİRİYOR
SAVAŞ: TIBBİ AROMATİK BİTKİLERDEN ALACAĞIMIZ PAYI ARTTIRACAĞIZHatay sahip olduğu endemik, tıbbi ve aromatik bitkiler EXPO ile dünya pazarına ‘Merhaba’ demeye...
BAŞKAN YILMAZ RAMAZAN BAYRAMINI KUTLADI
            Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz yayınladığı mesajla tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı kutladı.  Mübarek Ramazan Bayramı münasebetiyle kutlama mesajı yayınlayan...
Atakaş Hatayspor Zor da Olsa 3 Puanı Kaptı
TFF Süper Lig 40. hafta maçında Antakya Atatürk Stadı’nda Yukatel Denizlispor’u konuk eden ve UEFA’ya katılma mücadelesi veren Atakaş Hatayspor...
Tuzakla Kaçak Balık Avlama Yapılan Düzenekler Jandarma Tarafından Yıkıldı
Samandağ ve Defne İlçe Jandarma Komutanlıklarının sorumluluk sahaları içerisinde bulunan Asi Nehri ile Karaçay Deresi üzerinde kaçak avcılıkta kullanılan kamışlardan...
İskenderun’da Hırsızlık Suçundan Aranan 5 Kişi Yakalandı
İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından haklarında daha önce hırsızlık suçundan yakalama emri bulunan 5 kişi yapılan operasyon sonucu yakalandı....
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ